Ψυχοκινητικές δραστηριότητες: Πέρασμα εμποδίων !

Η προσχολική ηλικία είναι η κατάλληλη περίοδος για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Οι ποικίλες κινητικές δραστηριότητες βοηθούν τα νήπια να γνωρίσουν το σώμα τους και τις δυνατότητές του, να αντιληφθούν τις έννοιες του χώρου,  του χρόνου, τους διαφορετικούς τρόπους μετακίνησης. Επιπλέον, προσφέρει στα νήπια την δυνατότητα να αυτενεργήσουν, αναπτύσσοντας έτσι την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Στο πλαίσιο των ομαδικών δραστηριοτήτων οι κινητικές δραστηριότητες εντάσσουν τα νήπια στην έννοια της “ομάδας” βοηθώντας τα να συνεργαστούν και να κοινωνικοποιηθούν.

 

Περισσότερα νέα